Monday, 10 April 2017

I am simile poem

I am as sleepy as a sloth
I am as joyful as a puppy
I am as sporty as an olympian
I am loud like a dinosaur
I am colorful like the rainbow
I am smart like a robot

I am creative like an artist

No comments:

Post a Comment